ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ROLCO Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.   Με την από 29η Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ.…