Η ROLCO αποκτά το Πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products

Η ROLCO αποκτά το Πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας και ανεβάζοντας τον πήχη για τα ποιοτικά αποτελέσματα και την ασφάλεια των προϊόντων, η Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με βάση το πολύ απαιτητικό Παγκόσμιο πρότυπο: British Retail Consumer Global Standard for Consumer Products (BRC).

Η ROLCO, είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αποκτήσει το Πιστοποιητικό BRC Global Standard for Consumer Products, για μη τρόφιμα.

Είναι αυτονόητο ότι το Πιστοποιητικό αυτό καλύπτει όλα τα προϊόντα που παράγει η ROLCO, τόσο για λογαριασμό της, αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

Τι είναι όμως το πρότυπο British Retail Consumer Global Standard for Consumer Products;

Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) έχει εκδώσει μια σειρά τεχνικών προτύπων (BRC Global Standards) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Η ανάπτυξη αυτών των προτύπων έχει ως στόχο αφ’ ενός να βοηθήσει τις αλυσίδες λιανικής πώλησης να αξιολογούν αποτελεσματικά τους προμηθευτές τους αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων που προορίζονται για χρήση από το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Έτσι λοιπόν, το πρότυπο BRC Global Standard for Consumer Products, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ROLCO προδιαγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων τα οποία είναι υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, ασφαλή για τον τελικό καταναλωτή / χρήστη και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Πιο αναλυτικά, τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται το πρότυπο, είναι:

  •  Εγκαταστάσεις με ειδικές Προδιαγραφές
  • Εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Αποτελεσματικό Σύστημα Έλεγχου και Διαχείρισης Ποιότητος Προϊόντων
  • Δομημένο και τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος
  • Συμμόρφωση Προϊόντος για τη χρήση που έχει προδιαγραφεί
  •  Έλεγχος αποτελεσματικότητας Διεργασιών και Συστημάτων
  • Διαχείριση πιθανών Κινδύνων και έκτακτων καταστάσεων
  • Δέσμευση Ανώτατης Διοίκησης για Συνεχή Βελτίωση σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαχείρισης Ποιότητας Προϊόντων και Διεργασιών

Γίνεται αντιληπτό ότι το πρότυπο αυτό, ελέγχει με μεγαλύτερη ανάλυση και αυστηρά κριτήρια όλο τον κύκλο της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων (από τον εφοδιασμό των υλικών, αποθήκευση, διαχείριση, παραγωγή, συσκευασία διάθεση έως και ανατροφοδότηση πληροφοριών από την κατανάλωση) με συνέπεια να υπερκαλύπτει όλα τα υπόλοιπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.