Εταιρική Πολιτική

Η Πολιτική της Εταιρίας περιγράφει το σύνολο των αρχών που κάθε ένας από εμάς στη Rolco υιοθετεί και εφαρμόζει με συνέπεια, για να απολαμβάνουμε την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, πελατών και συνεργατών μας, για τα υψηλών προδιαγραφών, ποιότητας και ασφάλειας προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε.

Η Δέσμευσή μας

Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., αλλά και κάθε στελέχους της εταιρίας, είναι η παροχή αξιόπιστων και ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Πολιτική μας

Για να πετύχουμε τα ανωτέρω, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα (ISO 9001:2015 και BRC for Consumer Products Issue 4) το Περιβάλλον (ISO 14001:2015) και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001:2018). Το ενοποιημένο σύστημα διασφαλίζει ότι σχεδιάζουμε, παράγουμε και προμηθεύουμε προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή, υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα βιομηχανικά πρότυπα.

Καθορίζουμε αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, την επίτευξη των οποίων παρακολουθούμε με συνεχείς μετρήσεις. Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών μας και εφαρμόζουμε εργαλεία για τον αποτελεσματικό έλεγχο σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα των δραστηριοτήτων μας.

Δεσμευόμαστε για την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και τη χρήση εξοπλισμού και μέσων φιλικών προς το περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων μας και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμό των αποβλήτων και συνεργαζόμαστε με αδειοδοτημένους φορείς για την ορθή διαχείριση αυτών.

Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και την πρόληψη από τραυματισμούς και ασθένειες που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού, λαμβάνοντας μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης στο εργασιακό περιβάλλον της εταιρίας.

Παρέχουμε τα κατάλληλα μέσα και εκπαίδευση στους εργαζομένους μας, για την εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής εργασίας, σε ένα ασφαλές και τεχνολογικά σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα ενθαρρύνουμε όλο το προσωπικό για συμμετοχή και συνεισφορά με ιδέες στη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Κατανοούμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και αναπτύσσουμε συνεργασίες με προμηθευτές και πελάτες που έχουν κοινές αξίες με τις δικές μας και τους οποίους ενθαρρύνουμε να υιοθετούν πρότυπα ανάλογα με τα δικά μας. Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση μέσω της συνεργασίας μας.

Αξιολογούμε τις επιπτώσεις των κύριων λειτουργικών δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία, καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και με υπευθυνότητα εφαρμόζουμε πρακτικές που υποστηρίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχουμε θεσπίσει σε επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης την ετήσια ανασκόπηση της επίδοσης του οργανισμού σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα και τις διεργασίες μας, προκειμένου να εξασφαλίζουμε ποιότητα και ασφάλεια στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα, φροντίζουμε να ασκούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με σεβασμό και υπευθυνότητα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τους συνεργάτες μας μέχρι και τον τελικό καταναλωτή.