Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Βασική αρχή στην λειτουργία της Rolco – Bianil, είναι ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην εταιρεία μας δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποί μας αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Rolco – Bianil διαπνέεται από τις αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που περικλείονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία, Το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ, και τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών στην εργασία.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ισχύει για την Rolco – Bianil, τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο και τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται. Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προάσπιση των αρχών αυτής της Πολιτικής.

1. Κοινωνικές Συνέπειες και Αξιολόγηση

Στόχος
Η εξασφάλιση της επωφελούς παρουσίας και συμμετοχής της Εταιρείας στο κοινωνικό περιβάλλον, όπου δραστηριοποιείται

Απαιτήσεις:

 • Αναγνωρίζουμε την επιρροή μας ως οργανισμός με μακρά ευδόκιμη παρουσία στο ελληνικό επιχειρείν και δεσμευόμαστε να μεριμνούμε ώστε η επικοινωνία και η συμμετοχή μας στις κοινωνικές δράσεις να εμφορείται από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 

2. Πρόσληψη, Προαγωγή, Λύση Εργασιακής Σχέσης και Συνταξιοδότηση

Στόχος
Η αποφυγή διακρίσεων, ο αποκλεισμός της παιδικής εργασίας και της καταναγκαστικής εργασίας.

Απαιτήσεις:

 • Στη Rolco – Bianil oi διακρίσεις σε σχέση με τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή ή ταυτότητα, το χρώμα, το φύλο, το γένος, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικά σωματεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την κοινωνική προέλευση ή την ηλικία δεν γίνονται ανεκτές.
 • Οι βάσεις για τη διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, απασχόλησης, εκπαίδευσης, αμοιβής και ανέλιξης στην Εταιρεία, είναι τα επαγγελματικά προσόντα, η συνεργατικότητα, η απόδοση, οι δεξιότητες και η εμπειρία.
 • Η εργασιακή σχέση στηρίζεται στην οικειοθελή προσφορά του εργαζομένου και αποκλείεται ο εξαναγκασμός του σε παροχή εργασίας υπό την απειλή οποιασδήποτε ποινής ή κυρώσεως.
 • Στη Rolco – Bianil συμμορφωνόμαστε με τους νόμους σχετικά με την κατώτατη ηλικία εργασίας. Αποκλείουμε την πρόσληψη ατόμων κάτω των 18 ετών.

 

3. Ωράριο Εργασίας, Μισθοί και εν γένει εργασιακά Δικαιώματα

Στόχος
Η τήρηση των δικαιώματων των εργαζόμενων.

Απαιτήσεις:

 • Στη Rolco – Bianil σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εντοπίζουμε και προλαμβάνουμε κάθε επίπτωση ενέργειας που συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όσον αφορά στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, μέσω διαδικασιών επιμελούς ελέγχου και προληπτικής συμμόρφωσης.
 • Στη Rolco – Bianil, οι δραστηριότητές μας συμμορφώνονται απόλυτα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αμοιβών και ωραρίων, υπερωριών και επιδομάτων.

 

4. Δικαιώματα των Εργαζομένων

Στόχος
Η τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και η ελευθερία συμμετοχής σε σωματεία.

Απαιτήσεις:

 • Στη Rolco – Bianil σεβόμαστε το δικαίωμα των εργαζομένων μας στη συμμετοχή ή μη σε εργασιακές συλλογικότητες και στη δημιουργία εργατικών σωματείων, χωρίς φόβο αντίποινων ή παρενόχλησης. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από ένα νομικά αναγνωρισμένο σωματείο, προσφερόμαστε στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με τους ελεύθερα επιλεγμένους εκπροσώπους τους.
 • Παρέχουμε ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και εσωτερικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγείας. Εστιάζουμε στη διατήρηση ενός παραγωγικού χώρου εργασίας, λαμβάνοντας μέριμνα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ατυχημάτων, τραυματισμών και έκθεσης σε κινδύνους για την υγεία όπως επίσης και στον εντοπισμό κινδύνων και την αποκατάσταση ζητημάτων υγείας και ασφάλειας.
 • Επιμελούμεθα για τη διατήρηση χώρου εργασίας απαλλαγμένου από φαινόμενα βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού και συνθηκών εσωτερικής ή εξωτερικής ανησυχίας ή και απειλής. Παρέχουμε εγγυήσεις ασφαλείας για τους εργαζομένους, όπως κρίνεται απαραίτητο, με σεβασμό στην σφαίρα απορρήτου και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων

 

5. Πρόληψη Συγκρούσεων Συμφερόντων και Διαφθοράς

Στόχος
Η εξασφάλιση ομαλών εργασιακών σχέσεων και η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων και διαφθοράς.

Απαιτήσεις:

 • Εάν πιστεύετε ότι υπάρχει αντίθεση μεταξύ της πολιτικής και των νόμων, των συνηθειών και πρακτικών του χώρου όπου εργάζεστε, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή θα θέλατε να αναφέρετε μια πιθανή παραβίασή της, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς μέσω των υπαρχουσών διαδικασιών, οι οποίες στοχεύουν στην απόλυτη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις ή να αναφέρετε πιθανές παραβιάσεις στην Διοίκηση, το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού ή το Νομικό τμήμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναφέρετε τυχόν πιθανές παραβιάσεις αυτής της πολιτικής χρησιμοποιώντας το κουτί παραπόνων της Rolco – Bianil ή μέσω του e-mail csr@rolco.gr . Η Rolco – Bianil δεσμεύεται ως προς τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση των προβληματισμών των εργαζομένων, καθώς και ως προς τη λήψη διορθωτικών ενεργειών ως απάντηση σε οποιαδήποτε παραβίαση.