ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΣ 07.01.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ROLCO Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με την από 11η Δεκεμβρίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανία Απορρυπαντικών και Σαπώνων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ROLCO Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 07η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Νίκαιας –  Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγίας Άννης αριθμ. 111, με το ακόλουθο θέμα Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση λήψης Ομολογιακού Δανείου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της  Ελλάδος μέχρι του ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ έως ποσού 1.000.000€ μέσω του Εγγυημένου προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

   Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για την νόμιμη λήψη απόφασης κατά την Γενική Συνέλευση της 07ης Ιανουαρίου 2021 η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει χωρίς νεότερη Πρόσκληση των Μετόχων την 21η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, οδός Αγίας Άννης  αριθμ. 111 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ως άνω θέματος της ημερησίας διάταξης.

  Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας και του νόμου, καταθέτοντας τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο»