ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ

«Δυνάμει της από 21.06.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40  και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι δικαιούχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίας Άννης 111, Άγιος Ιωάννης Ρέντης), κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και κατά τις  ώρες  9:00 έως 15:00  ( Γραφεία Λογιστηρίου, Υπεύθυνη κ. Μαρία Παπαθεοδοσίου, τηλ.: 210 3493708, e-mail : mpapatheodosiou@rolco.gr ) , έως τις 31/12/2019,  προκειμένου :

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών  ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

 (β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους  αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

 (γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα  ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα   παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο Βιβλίο Μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.»